RAVENS CHALLENGE THAILAND  

Latest Updates

 • Ravens Challenge Thailand | 16 – 27 January 2023

  We are working with Thai commanders and officials to finalize planning in July 2022 and will provide more information as it becomes available.

  Week One

  – Commander’s Seminar and Technology Day in Bangkok.

  – Specialist Training at Naresuan Camp, Hua Hin – to include specialized EOD training, CBRNE, and field trauma life support training.

  Week Two

  – EOD Operator Lane Training – at Naresuan Camp, Hua Hin.

_________________________________________________________________________________________________________________

 

สำหรับปีนี้ จะไม่มีการจัดโครงการฝึกปฏิบัติ Ravens Challenge ในเดือนมิถุนายน 2565

 

– เนื่องด้วยข้อจำกัดของโควิดด้านการเดินทางและการเข้าถึงผู้สนใจร่วมโครงการฝึกปฏิบัติยังคงมีความซับซ้อน ทำให้โครงการฯ ถูกยกเลิกในระยะสั้น และการปรับเปลี่ยนข้อจำกัดของโควิดทำให้สถานการณ์ในประเทศไทยเปลี่ยนไป

– หน่วยงานไทยส่วนใหญ่นำงบประมาณด้านการเดินทางและการฝึกปฏิบัติในปี 2565 ไปใช้กับเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์โควิด

-รัฐบาลไทยวางแผนจะทำให้สถานการณ์มีความใกล้เคียงกับปกติ หลังสถานการ์โควิด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

 

ตอนนี้ทางเรากำลังวางแผนจะจัดโครงการฝึกปฏิบัติ  Ravens Challenge ในเดือนมกราคม 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 27 มกราคม 2566

 

สัปดาห์แรก – การสัมมนาระดับผู้บัญชาการ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพฯ และหน่วยงานไทยภายใต้กระทรวงมหาดไทย

สัปดาห์แรก – การอบรมผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ณ ค่ายนเรศวร อ.หัวหิน – ซึ่งในโครงการจะมีการ ฝึกปฏิบัติด้านการเก็บกู้วัตถุระเบิด (CBRNE),

การอบรมหลักสูตรด้านการรักษาพยาบาล และการเก็บกู้วัตถุระเบิดร่วม j

สัปดาห์ที่สอง – การฝึกปฏิบัติร่วม ณ ค่ายนเรศวร อ.หัวหิน

 

ขณะนี้ทางเรากำลังจะจัดการประชุมการวางแผนเบื้องต้น (Initial Planning Conference) ณ กรุงเทพฯ ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2565

โดยจะนำผู้ฝึกสอน ผู้จัดหา และผู้ที่สนใจโครงการ ฝึกปฏิบัติใส่ลงในวงจรการวางแผนโครงการต่อไป

Ravens Challenge EOD Training